ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE OSIEDLA MICKIEWICZA I NORWIDA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - UL. MAJAKOWSKIEGO i 11 LISTOPADA

Adres inwestycji: Dąbrowa Górnicza, ul. Majakowskiego, ul. 11 Listopada.

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
Dwujezdniowa ul. Majakowskiego należy do głównego układu drogowego Dąbrowy Górniczej - łączy drogę wojewódzką nr 910 (ul. Królowej Jadwigi) z drogą krajową nr 94 oraz z dzielnicami Reden, Gołonóg.

Inwestycja obejmowała:
- kompleksową przebudowę ul. Majakowskiego oraz odcinków ulic: 11-go Listopada, Mickiewicza, Przemysłowej o długości 1,5km z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Majakowskiego i 11-go Listopada  (drogi klasy G) oraz pasów rowerowych, parkingów, ciągów pieszo – jezdnych i chodników,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych i PVC o średnicach od DN200 do DN800 i długości ok. 1,5km wraz z przyłączami,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur GRP i PVC o średnicach od DN300 do DN1400 i długości ok. 2,8km wraz z przyłączami,
- budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych z rur GRP o poj. ok. 2500m3 wraz z pompownią wód opadowych,
- budowę wodociągu magistralnego miejskiego o średnicy D315 oraz wodociągów zasilających o średnicach od DN40 do DN225 i długości ok. 2,5km wraz z przyłączami.
- przebudowę sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej oraz  ciepłociągów preizolowanych.
- budowę oświetlenia ulicznego i parkowego z oprawami typu LED oraz akcentującego, sieci kablowych Sn i Nn rozdzielczej wraz z przyłączami
- przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, w tym światłowodowej oraz budowę kanału technologicznego.

Dokumentacja projektowa obejmowała projekty budowlano - wykonawcze branżowe z pozwoleniem na budowę, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne.