WYKONANE DOKUMENTACJE

WYKONANE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH:

 • PROJEKT BUDOWLANY  PRZEBUDOWY BUDYNKU MASZYNOWNI I POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH W EW PILCHOWICE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY HALI W BAZIE SPRZETU „ENERGOPOL – PŁD” S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY  ROZDZIELNI 6KV – T-8 I T-10 NA TERENIE ELEKTROWNI RYBNIK,
 • PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ RUCHU ELEKTRYCZNEGO – POMIESZCZEŃ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH, KABLOWNI I KANAŁÓW KABLOWYCH BLOKU NR 3 W EL. BEŁCHATÓW S.A.,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  BUDOWY STACJI PRZYGOTOWANIA WODY  W ELEKTROWNI RYBNIK S.A.,

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ INNYCH OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I MIESZKANIOWYCH:

 • PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LHS SP. Z O.O. NA STACJI SŁAWKÓW PŁD.,
 • PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO „SZTYGARKA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • BUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH,
 • PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTRACYJNEGO ENERGOPOL POŁUDNIE S.A.,

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW SPORTOWYCH KUBATUROWYCH I OTWARTYCH:

 • BUDOWA OBIEKTU REKREACYJNO – SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁCZY,
 • PRZEBUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BOISKA SPORTOWEGO W WIELKANOCY,
 • BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  W BĘDZINIE,
 • BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY III LO W BĘDZINIE,
 • BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W BĘDZINIE,

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW:

 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZRENIAWIE GMINA GOŁCZA,
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL. SĄCZEWSKIEGO 6 W BĘDZINIE,
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W SŁAWKOWIE,
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W BĘDZINIE,
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BĘDZINIE,

WYKONANE KONCEPCJE:

 • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. WIOSENNA W CZELADZI,
 • KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU WSCHODNIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CZELADZI,
 • KONCEPCJA UKŁADU DRÓG W DZIELNICY JÓZEFÓW W CZELADZI,
 • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE OSIEDLA MICKIEWICZA I NORWIDA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • KONCEPCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. GRODZIECKIEJ W CZELADZI,

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU PŁYTY RYNKU W SŁAWKOWIE,
 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE,
 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM W SŁAWKOWIE,
 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZSZ SZTYGARKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZED STAROSTWEM POWIATOWYM W BĘDZINIE,

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW DROGOWYCH I MOSTOWYCH ORAZ SIECI I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 • BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. PODWALNĄ Z UL. ZAWALNĄ W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. JAZY W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA MIĘDZYGMINNEJ OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W JONKOWIE,
 • BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA OGRODZIENIEC,
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ WODOCIĄGU Z OBIEKTÓW ZSZ SZTYGARKA,

WYKONANE EKSPERTYZY TECHNICZNE:

 • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DABROWIE GÓRNICZEJ,
 • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY ULICY CHEMICZNEJ  NR 2  W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZĄBKOWICACH,
 • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO MURÓW OGRODZENIA NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH,
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. BARBARY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW  INŻYNIERII WODNEJ I MELIORACJI:

 • BUDOWA POMPOWNI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z POGŁĘBIENIEM I POSZERZENIEM ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W REJONIE NIECKI BEZODPŁYWOWEJ I PRZEBUDOWĄ CIEKU W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI,
 • BUDOWA DWÓCH WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BRYNICY W CZELADZI,
 • OCENA STANU TECHNICZNEGO, ANALIZA HYDROLOGICZNO – HYDRAULICZNA, WYTYCZNE DO PRZEBUDOWY CIEKU KNURÓWKA ORAZ ROWU FOCH W KNUROWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH I PRZECIWPOWODZIOWYCH,
 • BUDOWA WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BRYNICY W CZELADZI,
 • BUDOWA WYLOTU DO RZEKI WISŁY DLA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU STADIONU KUŹNIA W USTRONIU,

WYKONANE OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: REWITALIZACJA TERENÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH PO ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADACH KUŹNICZYCH W USTRONIU,
 • INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA ROCZNA DLA ZADANIA: „BUDOWA TRZECIEGO POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO 400 KV POMIĘDZY SYSTEMAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI POLSKI I NIEMIEC WRAZ Z KONIECZNĄ BUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KSP”,
 • INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA ROCZNA DLA ZADANIA: „BUDOWA DWUTOROWEGO CIĄGU LINIOWEGO 400 KV MIKUŁOWA – ŚWIEBODZICE –ZĄBKOWICE – DOBRZEŃ”,
 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWY CIĄGU LINIOWEGO 2X400 KV RELACJI GRANICA RP – GUBIN – PLEWISKA BIS – PLEWISKA I BUDOWY NOWYCH STACJI 400 KV GUBIN, 400/110 KV PLEWISKA BIS I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ STACJI 400/220/110 KV PLEWISKA,
 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWY DWÓCH LINII 2X400KV OD NACIĘCIA W LINII 2X400KV GUBIN - PLEWISKA BIS DO NOWEJ STACJI 400/110KV ZIELONA GÓRA I BUDOWY STACJI 400/110 KV ZIELONA GÓRA,

WYKONANE OPRACOWANIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŻURADA – WIERZBIE W OLKUSZU,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ - POMORZANY,
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OLKUSZ DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W STREFACH: IIA – „POMORZANY BOGUCIN”, IC – „PÓŁNOCNA, MIESZKANIOWO-USŁUGOWA”, 1E – „WSCHODNIA, PRZEMYSŁOWO-MIESZKANIOWA”, IIJ – „NIESUŁOWICE”,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PAZUREK – RABSZTYN – BOGUCIN MAŁY – PODGRABIE W OLKUSZU,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ – ŚRÓDMIEŚCIE,

WYKONANE NADZORY INWESTORSKIE:

 • Nadzór inwestorski przy realizacji TermomodernizacjI budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie,
 • NADZÓR INWSTORSKI PRZY REALIZACJI REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR II NA STACJI SŁAWKÓW LHS,
 • KOORDYNACJA REALIZACJI PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH W TRAKCIE WYKONANIA OBIEKTÓW W RAMACH INWESTYCJI: „BUDOWA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W GŁOGOWIE”,
 • KOORDYNACJA REALIZACJI PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH W TRAKCIE WYKONANIA OBIEKTÓW W RAMACH INWESTYCJI: „BUDOWA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W POLKOWICACH”,