INFRASTRUKTURA/ DROGI/ MOSTY

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW DROGOWYCH I MOSTOWYCH ORAZ SIECI I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 • BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. PODWALNĄ Z UL. ZAWALNĄ W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. JAZY W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA MIĘDZYGMINNEJ OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W JONKOWIE,
 • BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA OGRODZIENIEC,
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ WODOCIĄGU Z OBIEKTÓW ZSZ SZTYGARKA,
 • PRZEBUDOWA UL. FABRYCZNEJ W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA KOMPLEKSOWEGO UZBROJENIA OSIEDLA STAWKI W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA KOMPLEKSOWEGO UZBROJENIA TERENU WSCHODNIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CZELADZI,
 • BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH, PLACÓW I PARKINGÓW DLA POTRZEB BLOKU ENERGETYCZNEGO 460MW W PKE S.A. ELEKTROWNIA ŁAGISZA,
 • BUDOWA INFRASTRUKTURY W ULICY KATOWICKIEJ, UL. REYMONTA  WRAZ Z RONDEM NA SKRZYŻOWANIU Z UL. DEHNERÓW NA DOLNEJ WĘGRODZIE W CZELADZI,
 • PRZEBUDOWA MOSTÓW NAD RZEKĄ PRZEMSZĄ W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ ULIC WSCHODNIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CZELADZI,
 • MAKRONIWELACJA TERENU DLA POTRZEB BLOKU ENERGETYCZNEGO 460MW W ELEKTROWNI ŁAGISZA,
 • BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE NA ODCINKU OD GRANICY GMINY SZCZYRK DO STAWÓW W RYBARZOWICACH,
 • BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W UL. DEHNELÓW W CZELADZI,
 • BUDOWA UL. GEN. SIKORSKIEGO I UL. PCK W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA STANOWISK POD SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW ORAZ GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W UL. STAWKI W SŁAWKOWIE,
 • PRZEBUDOWA UL. ENERGETYCZNEJ W BĘDZINIE W ZWIĄZKU Z  BUDOWĄ BLOKU 460 MW ELEKTROWNI ŁAGISZA,
 • BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH W CZELADZI,
 • BUDOWA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ 6/0,4KV PRZY UL. WIEJSKIEJ DO OSIEDLA STAWKI W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W  DZIELNICY JÓZEFÓW W CZELADZI,
 •  BUDOWA ULICY SCHEIBLERA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W CZELADZI,
 • PRZEBUDOWA ULIC: PROSTA, PIASKOWA, DALEKA W CZELADZI,
 • BUDOWY CIĄGU PIESZEGO OD UL. MYSŁOWICKIEJ DO UL. BĘDZIŃSKIEJ W CZELADZI,
 • BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWO - PIESZEJ Z RYBARZOWIC DO GODZISZKI,
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SCHEIBLERA ORAZ UL. BIEDERMANNA W CZELADZI,
 • BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  W DZIELNICY JÓZEFÓW W CZELADZI,
 • BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. FRANCUSKIEJ W CZELADZI,
 • BUDOWA ULICY GRODZKIEJ WRAZ Z UZBROJENIEM W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA SIECI GAZOCIĄGU ŚREDNIOPRĘŻNEGO NA OSIEDLU STAWKI W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z TERENU BAZY REJONU WYSOKICH TAURON DYSTRYBUCJA W BĘDZINIE
 • PRZEBUDOWA ULICY PODWALE  WRAZ Z UZBROJENIEM W STRUMIENIU,
 • BUDOWY DROGI  UL. ARMII KRAJOWEJ W SŁAWKOWIE,
 • BUDOWA UKŁADU DRÓG I PLACÓW, BUDOWY PORTIERNI, EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH BUDOWY JW OZE W ELEKTROWNI JAWORZNO III – ELEKTROWNIA II,
 • BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. MŁODYCH I UL. KASPRZAKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
 • BUDOWA UKŁADU DRÓG I PLACÓW W RAMACH ODBUDOWY MOCY WYTWÓRCZYCH W PKE S.A. – BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO O MOCY 50MW W ZEC BIELSKO – BIAŁA EC1,
 • BUDOWA OGRODZENIA KOMPLEKSU WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE,
 • PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W ULICY GRODZIECKIEJ W CZELADZI,
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. 3 SZYB – UL. PUSTA  W CZELADZI,
 • KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. MAJAKOWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ UZBROJENIA ORAZ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WÓD DESZCZOWYCH,
 • PRZEBUDOWA MOSTU NA UL. FABRYCZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ STRZEMIESZYCACH,
 • BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PRZY UL. OKRADZIONOWSKIEJ W SŁAWKOWIE,
 • PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO PLACU PARKINGOWEGO W CENTRUM BOLESŁAWIA,
 • BUDOWA NASYPÓW NA DOJAZDACH DO WIADUKTU TRAMWAJOWEGO NAD ULICĄ ORLĄT LWOWSKICH W SOSNOWCU,
 • BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PARKINGÓW AUTOCYSTERN NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ  UL. OLKUSKIEJ W KLUCZACH,
 • PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. TOPOLOWA, UL. B. PRUSA I UL. M. KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE,
 • KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PZD W ROGOŹNIKU,
 • BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  W KLUCZACH,
 • BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OSIEDLA STAWKI W SŁAWKOWIE.