OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKONANE OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: REWITALIZACJA TERENÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH PO ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADACH KUŹNICZYCH W USTRONIU,
 • INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA ROCZNA DLA ZADANIA: „BUDOWA TRZECIEGO POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO 400 KV POMIĘDZY SYSTEMAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI POLSKI I NIEMIEC WRAZ Z KONIECZNĄ BUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KSP”,
 • INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA ROCZNA DLA ZADANIA: „BUDOWA DWUTOROWEGO CIĄGU LINIOWEGO 400 KV MIKUŁOWA – ŚWIEBODZICE –ZĄBKOWICE – DOBRZEŃ”,
 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWY CIĄGU LINIOWEGO 2X400 KV RELACJI GRANICA RP – GUBIN – PLEWISKA BIS – PLEWISKA I BUDOWY NOWYCH STACJI 400 KV GUBIN, 400/110 KV PLEWISKA BIS I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ STACJI 400/220/110 KV PLEWISKA,
 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWY DWÓCH LINII 2X400KV OD NACIĘCIA W LINII 2X400KV GUBIN - PLEWISKA BIS DO NOWEJ STACJI 400/110KV ZIELONA GÓRA I BUDOWY STACJI 400/110 KV ZIELONA GÓRA,
 • RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWY DWUTOROWEGO CIĄGU LINIOWEGO 400 KV MIKUŁOWA – ŚWIEBODZICE –ZĄBKOWICE – DOBRZEŃ,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEPUSTU NA MŁYNÓWCE W MIEJSCOWOŚCI RYBARZOWICE,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE 3 PRZEPUSTÓW NA CIEKACH WODNYCH POD PROJEKTOWANĄ ŚCIEŻKĄ ROWEROWO-PIESZĄ NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE Z RYBARZOWIC DO GODZISZKI,
 • OPERAT WODNOPRAWNYNA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH DO RZEKI BRYNICY ISTNIEJACYM WYLOTEM,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH I WYKONANIE DWÓCH WYLOTÓW DO RZEKI BRYNICY W KM 7 + 400 ORAZ W KM 7 + 800,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA REGULACJĘ WÓD W OBRĘBIE ZALEWISKA NA ROWACH R – 1  I R – 2
 • W REJONIE ULICY ZACISZE W MYSŁOWICACH,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH DO RZEKI BRYNICY WYLOTEM W KM8+000,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE WYLOTÓW KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ NA WPROWADZANIE DO CIEKU ZA ICH POŚREDNICTWEM WODY OPADOWEJ I ROZTOPOWEJ Z TERENU PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY BRZÓZKACH W RYBARZOWICACH,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU STADIONU SPORTOWEGO „KUŹNIA” W USTRONIU DO RZEKI MAŁEJ WISŁY w KM 80+900,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE DWÓCH STUDNI CHŁONNYCH W KLUCZACH ORAZ NA WPROWADZNIE ZA ICH POMOCĄ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO ZIEMI,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA  PRZEBUDOWĘ STAWU REKREACYJNO – WĘDKARSKIEGO W KLUCZACH,
 • OPERAT WODNOPRAWNY DLA ODWODNIENIA UL. JODŁOWEJ W SŁAWKOWIE,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE SYSTEMU RETENCYJNO ROZSĄCZAJĄCEGO W KLUCZACH,
 • OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU MIEJSCOWOŚCI JAROSZOWIEC GMINA KLUCZE,
 • AUDYT ENERGETYCZNY HALI SPORTOWEJ MOSIR W OLKUSZU,
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DOMU DZIECKA IM. D. SAVIO W SARNOWIE,
 • AUDYT ENERGETYCZNY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ W BĘDZINIE PRZY UL. PROMYKA 26,
 • AUDYT ENERGETYCZNY BYDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZELADZI,
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BĘDZINIE Z/S W ROGOŹNIKU.